A jótéteményben


A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele 6,9-10 – Károli Gáspár fordítása