Az igazság keresésekor

Az igazság keresésekor, ne azt keresd, amire vágynál.

Seeking what is true is not seeking what is desirable.

-